Crossovers

Een transitie vindt natuurlijk nooit geïsoleerd plaats. Niet in één programma; noch in één regio. Daarom zijn er de zogeheten Crossovers. Dat zijn werkgroepen met specialisten op een bepaald vakgebied. Ze vorm dwarsverbanden die ondersteunend zijn. Specialistische hulp voor de zes Gelderse regio’s en de vijf programma’s. Er zijn er vijf: ‘Ruimte’, ‘Scholing & Educatie’, Systeemintegratie’, ‘Innovatie’ en ‘Financiën’. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies, helpen bij dilemma’s, ontwikkelen tools en methodieken en zorgen voor een geïntegreerde aanpak. 


 

Ruimte

De energietransitie heeft grote impact op de omgeving en ruimtelijke ordening. De cross-over Ruimte richt zich op deze aspecten. De werkgroep komt met aanbevelingen hoe je tot keuzes kunt komen bij verschillende landschapskenmerken. Dit ondersteunt de regio’s in planologische processen en kan de programma’s helpen richting geven in ontwerp en realisatie van projecten. Naast de landschappelijke transities vormen ook stedenbouwkundige ontwikkelingen een aandachtspunt. 

Voorzitter/secretaris: Harm Post, landschapsarchitect


Scholing & educatie

Scholing in bouw en installatietechniek heeft een hoge prioriteit. De huidige capaciteit van aannemers en installateurs kan de uitdaging van de verduurzaming in de gebouwde omgeving niet of nauwelijks aan. Partijen als Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen met het onderwijs en de energieloketten en werken samen het Kenniscentrum Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Zo ontstaan regionale netwerken van bedrijven die scholing en praktijk met elkaar verbinden.

Voorzitter/secretaris: Berthold van Benthem, Techniek Nederland


Systeemintegratie

Deze cross-over kijkt specifiek naar de veranderingen in het energiesysteem zélf en de kansen die innovatieve aanpakken kunnen bieden. Denk daarbij aan slimme energienetten, het 'internet-of-things', energieopslag en slimme warmte uitwisseling. Hoe kunnen zonne- en windenergie helpen bij het versterken van de balans op het net? Er is een sterke verbinding met Gebouwde omgeving en Industrie & bedrijfsleven.

Voorzitter/secretaris: Martijn Bongaerts, Alliander


Innovatie

De cross-over Innovatie staat voor de uitdaging om doorbraken te realiseren in de techniek, sociale structuren of economische mechanismen die leiden tot aanzienlijke reductie van de emissie van broeikasgassen. Deze cross-over wordt in nauwe samenwerking met KIEMT ingevuld. 

Voorzitter/secretaris: Jochem Garthoff, KIEMT


Financiën

De cross-over Financiën biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van businesscases. Vooral bij plannen die goede kans maken op opschaling en financiering uit de markt. Daarom kijkt deze cross-over naar schaalbaarheid. Dan kan een tijdelijke financiële injectie zinnig zijn. Tegelijk stimuleert en ontwikkelt deze cross-over verdienmodellen die ‘circulair’ zijn. Geld dat niet meer naar buiten stroomt maar opnieuw wordt geïnvesteerd in de regio. 

Voorzitter/secretaris: Antoine Driessen, Rabobank, Rijk van Nijmegen

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: